. لینک شمادر دیتابیس موجود نبود و به صف انتظار اضافه شد بعد از کرال برای دیدن نتایج به شما پیام داده می شود